Statut

Statut Fundacji Autismo

1.Postanowienia ogólne

1.1.Fundacja ustanowiona jest przez Andrzeja Kaczyńskiego aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2016 roku, sporządzonym przez Agnieszkę Genczelewską, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A Nr 7093/2016 i działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

1.2.Fundacja przyjęła nazwę „Autismo”.

1.3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.Siedzibą fundacji jest Warszawa.

1.5.Fundacja może tworzyć biura regionalne i zakłady.

1.6.Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1.7.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

1.8.Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej wyłącznie na cel pokrycia kosztów działania Fundacji.

1.9.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

2.Cele fundacji „Autismo”

2.1.Celem Fundacji „Autismo” jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w stosunku do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Celem Fundacji jest:

2.1.1.Edukacja dzieci dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi,

2.1.2.Edukacja dorosłych dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi,

2.1.3.Terapia osób dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi.

2.1.4.Organizowanie i prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych dla rodzin osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi dotyczącymi pomocy tym osobom,

2.1.5.Prowadzenie dla osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi środowiskowych domów opieki,

2.1.6.Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych wśród rodzin, których członkowie, w szczególności dzieci, dotknięte zostały autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

2.1.7.Propagowanie wiedzy i wspieranie rozwoju nauki w zakresie autyzmu oraz innych upośledzeń umysłowych.

2.2.Powyższe cele będą realizowane poprzez:

2.2.1.Prowadzenie działalności szkolnej i przedszkolnej dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi,

2.2.2.Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami prywatnymi oraz państwowymi w Polsce i poza granicami, w tym z uczelniami oraz instytutami naukowymi,

2.2.3.Prowadzenie działalności wydawniczej,

2.2.4.Prowadzenie szkoleń, w tym studiów podyplomowych,

2.2.5.Prowadzenie badań naukowych, działalności doradczej, profilaktycznej oraz rehabilitacyjnej,

2.2.6.Organizowanie sympozjów oraz konferencji naukowych.

2.2.7.Inicjowanie powstawania innych organizacji oraz inicjatyw, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,

2.2.8. Wskazana wyżej działalność jest finansowana przez Fundację Autismo.

3. Organy Fundacji

3.1.1.Organem Fundacji jest Zarząd.

3.2. [Zarząd]

3.2.1.Członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji, powołuje Fundator na czas nieokreślony.

3.2.2.Zarząd składa się z jednej do trzech osób.

3.2.3.Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

3.2.4.Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora Fundacji.

3.2.5.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.2.6.Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.

3.2.7.Zarząd kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Zarząd jednoosobowy podejmuje decyzje.

3.2.8.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

3.2.9. Umowy z członkami Zarządu Fundacji zawiera pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały Rady Fundacji.

3.2.10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

3.3. Rada Fundacji.

3.3.1 Członków Rady powołuje Fundator na czas nieokreślony.

3.3.2.Rada składa się z trzech do pięciu osób.

3.3.3.Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora Fundacji.

3.3.4.Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.

3.3.5.Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3.3.6.Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
  2. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  3. zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
  4. wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł,
  5. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

3.3.7. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.3.8. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.3.9. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji 4.Majątek Fundacji.

4.1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez fundatorów w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych). Z czego 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

4.2.Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.

4.3.Dochodami Fundacji są:

4.3.1.darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych,

4.3.2.dotacje od osób prawnych,

4.3.3.dochody ze zbiórek (przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych),

4.3.4.dochody z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych.

4.3.5.odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

4.3.6.dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

4.4.Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celu Fundacji.

4.5.Dochody przyjmowane od podmiotów, które wyraziły wolę co do szczególnego ich przeznaczenia, mogą być użyte wyłącznie w zgodzie z tą wolą.

4.6.Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.

4.7.Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

4.8.Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

4.9.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne

4.10.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

4.11.Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4.12.Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5.Działalność gospodarcza

  1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

– Wychowanie przedszkolne (85.10.Z);

– Usługi szkół podstawowych (85.20.1)

– Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych (85.31.1)

– Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

– Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, pracowników służb społecznych oraz szkół wyższych (85.42.1);
– Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (88.10.1);

– Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);

– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

6.Zmiana Statutu

6.1.Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

6.2.Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

7.Postanowienia Końcowe

7.1.Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją

7.2.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

7.3.Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii fundatorów.

7.4.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

7.5.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii fundatorów, wskazując likwidatora Fundacji i podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

7.6.Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

7.6.1.zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

7.6.2.wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

7.6.3.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

7.6.4.sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

7.6.5.ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

7.6.6.przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7.6.7.zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

7.6.8.wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

7.7.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.