Szkoła Jedzenia

 Szkoła Jedzenia Fundacji Autismo w Warszawie to placówka dla dzieci z zaburzeniami karmienia, wybiórczością pokarmową i odmową jedzenia. Placówka oferuje interdyscyplinarną diagnozę i terapię prowadzoną przez dietetyka, psychologa, logopedę i terapeutę Integracji Sensorycznej. Oddziaływania naszych specjalistów są poprzedzone konsultacją z lekarzem pediatrą. Praca całego zespołu jest nadzorowana przez superwizora.

 

Każde Dziecko ma u nas opracowywany swój indywidualny program terapeutyczny stworzony na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej dziecka, wywiadu z rodzicami, a także naszych wewnętrznych diagnoz. Podczas procesu diagnostycznego, przydatne okazują się także nagrania video dziecka ze spożywania posiłku w domu.

 

Wyniki badań pokazują, że zaburzenia karmienia występują u 45% dzieci neurotypowych (bez deficytów), 80% dzieci z zaburzeniami rozwoju i nawet do 90% dzieci z autyzmem. Skala tego problemu oraz liczne prośby rodziców dzieci o pomoc, skłoniły nas do utworzenia pierwszej Szkoły Jedzenia Fundacji Autismo.

 

Jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że u dziecka występują zaburzenia karmienia?

 • wybiórczość pokarmowa (dziecko je posiłki tylko o określonej konsystencji/ kolorze/ czy marki),

 • podczas jedzenia pojawiają się odruchy wymiotne lub dziecko wymiotuje,

 • dziecko nie pozwala się nakarmić (odwraca głowę, płacze, staje się agresywne/autoagresywne, rzuca naczyniami z jedzeniem, wypluwa większość podawanego jedzenia),

 • unikanie wszystkich bodźców związanych z jedzeniem (łyżka, widelec, talerz, itd.)

 

Jakie wsparcie otrzymują Dzieci i ich Rodziny w ramach Szkoły Jedzenia?

 • konsultacje dietetyczne, podczas których zostaje przeprowadzony wnikliwy wywiad żywieniowy jak i zdrowotny (w tym zapoznanie się w dotychczas wykonaną diagnostyką), zalecone nie tylko indywidualnie dobrane do potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne, ale również (w razie potrzeby) uzupełniająca diagnostyka;

 • diagnozę funkcji pokarmowych dziecka postawioną przez logopedę;

 • diagnozę w zakresie występujących u dziecka nadwrażliwości sensorycznych mogących wpływać na problem z jedzeniem u Dziecka;

 • terapię prowadzoną metodą behawioralną przez psychologa, obejmującą zajęcia adaptacyjne oraz terapię wybiórczości pokarmowej;

 • zalecenia do pracy rodziców z dzieckiem w domu.

   

​Pakiet podstawowy:

Pakiet podstawowy prowadzony w ramach Szkoły Jedzenia obejmuje 2 miesiące terapii dziecka, na które składa się: konsultacja wstępna z Rodzicami/Opiekunami (bez udziału Dziecka), konsultacja dietetyczna na początku programu oraz po pierwszym miesiącu; kosultacja z logopedą; konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej; zajęcia adaptacyjne z pschologiem odpowiedzialnym za prowadzenie dalszego treningu jedzenia metodą behawioralną; terapia z psychologiem w zakresie wybiórczości pokarmowej i innych problemów dotyczących jedzenia (16 godzin). Łącznie to 23 godziny w przeciągu dwóch miesięcy. 

Pakiet podstawowy kosztuje 2250 zł.

 

Pakiet rozszerzony:  

Pakiet rozszerzony w Szkole Jedzenia Fundacji Autismo oferuje poza wszystkimi oddziaływaniami wchodzącymi w skład pakietu podstawowego dodatkowe 8 spotkań z logopedą (30 min) i 8 spotkań terapeutą Integracji Sensorycznej (30 min). Łącznie to 31 godzin w przeciągu dwóch miesięcy.

Pakiet rozszerzony kosztuje 3500 zł.

 

Zespół Terapeutyczny Szkoły Jedzenia

Magister psychologii (Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny (PLTB). Absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki oraz stosowanej analizy zachowania. Przez kilka lat pracowała w jednym z wiodących w USA ośrodków zajmujących się dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi i behawioralnymi w Kennedy Krieger Institute w Baltimore gdzie zdobyła doświadczenia w pracy z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami karmienia. Aktualnie pracuje w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadząc terapię behawioralną w ramach interdyscyplinarnego zespołu opiekującego się dziećmi z zaburzeniami karmienia. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo pełni funkcję Superwizora Zespołu Terapeutycznego.

 

 

 

 

Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, gdyż na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu oraz autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych. Brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Wykładała podczas m.in. Sympozjum szkoleniowego „Nietypowe przyczyny trudnych zachowań u dzieci i młodzieży”, Konferencji Naukowej “Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, terapia, leczenie”, III Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Autyzm nie musi być wyrokiem- współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”, II Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Diagnoza to zaledwie początek- o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem”, I Międzynarodowej Konferencji “Leczenie dziecka z autyzmem-zintegrowane podejście”, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia”.

Prowadzi liczne warsztaty dla pedagogów, psychologów  oraz rodziców z zakresu: wprowadzania zmian w diecie dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, alergiami pokarmowymi, zdrowego żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolny.

Cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach np. „Najnowsze trendy w leczeniu żywieniowym alergii i nietolerancji pokarmowych”, „Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne”, „Problemy żywieniowe dzieci – spojrzenie lekarza i dietetyka”, „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym”. Praca jest jej największą pasją. W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo pełni funkcję dietetyka.

 

 

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, dyplomowany logopeda i psycholog. Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej, psychologicznej oraz problemami w karmieniu i wybiórczością pokarmowa u dzieci neurotypowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Współpracowała z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. 

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczna- motorycznym. 
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii. 
 • Terapia behawioralna 
 • Diagnoza i terapia wad wymowy 
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspargera 
 • Terapia neurobiologiczna 
 • Metody badania zagrożenia dysleksją 
 • Terapia ręki 
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu 
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania – prof.  J. Cieszyńskiej                      
 • Szkolenie Podstawowe PECS – The Picture Exchange Communication System 
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Jak uczyć, żeby nie szkodzić – praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym                                                
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych,słuchowych i motorycznych
 • Metody  wywoływania głosek 
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych 
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)   
 • Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii. 

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za diagnozę i terapię funkcji pokarmowych oraz zaburzeń sensorycznych.

 

 

 

Licencjonowany terapeuta behawioralny.

Prowadziła pod superwizją treningi jedzenia dla dzieci z autyzmem, które były oparte na zasadach stosowanej analizy zachowania i dotyczyły wybiórczości pokarmowej, estetyki jedzenia oraz przestrzegania zasad przy stole. Ukończyła również szkolenie z treningu jedzenia prowadzonego przez międzynarodowego analityka zachowania. 

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku i specjalności: psychologia kliniczna dziecka oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jeden semestr psychologii studiowała w Wielkiej Brytanii w University of Winchester. Ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Pracowała i pracuje w ośrodku behawioralnym pod stałą superwizją. Jest w trakcie zdobywania licencji międzynarodowego analityka zachowania (BCBA). Już na studiach pracowała z dziećmi z różnych środowisk i z różnymi problemami. Prowadziła również badania dotyczące dzieci z ADHD. Obecnie pracuje z dziećmi z autyzmem jako psycholog oraz terapeuta w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Ukończyła liczne szkolenia oraz była słuchaczem podczas konferencji:

 • XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB (w tym w warsztat: Terapia osób z mutyzmem wybiórczym prowadzonym przez dr Monikę Zielińską),

 • konferencja „Autyzm – drogi do sukcesu”; Fundacja Scolar.

 • konferencja szkoleniowa VB-MPP- Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, dr Mark Sundberg,

 • konferencja w Krakowie „Autyzm – od nauki do praktyki”, organizator UJ,

 • XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB „Kliniczny kontekst analizy zachowania –trzy fale terapii behawioralnej”,

 • organizator oraz uczestnik Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Diagnoza i terapia ADHD” (Koło Naukowe),

 • Konferencja Trzech Sekcji „Granice psychopatologii, granice psychoterapii”,

 • IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB „Zaburzenia rozwoju

  z perspektywy analizy Zachowania i psychiatrii dziecięcej”, które odbywało się w Warszawie,

 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,

 • szkolenie „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” 

 • szkolenie „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” 

 • szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,

 • szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz.1. 

Poza pracą uwielbia tańczyć i relaksować się podczas gotowania.

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za trening umiejętności jedzenia i pracę terapeutyczną metodą behawioralną z problemem wybiórczości pokarmowej.

 

 

 

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, a także studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Pod koniec studiów magisterskich rozpoczęła szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania, w drodze do zdobycia tytułu certyfikowanego terapeuty behawioralnego. Odbyła  staże w placówkach behawioralnych oraz pracę pod superwizją. Obecnie, jest również słuchaczką studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Stosowana Analiza Zachowania, by przygotować się również do zdobycia międzynarodowego certyfikatu analityka zachowania (BCBA).

W ramach pracy zawodowej, z bardzo dużym powodzeniem współprowadziła treningi jedzenia (pod superwizją certyfikowanego analityka zachowania) dla dzieci z autyzmem, według zasad Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzone treningi dotyczyły wybiórczości pokarmowej oraz nauki zasad estetycznego spożywania posiłków. Ukończyła również certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej szkolenie z „Treningu jedzenia” prowadzone przez certyfikowanego analityka zachowania.

Odbyła liczne praktyki i staże w Przedszkolach i Szkołach Specjalnych oraz Integracyjnych. Od ukończenia studiów pracuje z dziećmi z autyzmem, w wieku przedszkolnym, w oparciu o standardy Stosowanej Analizy Zachowania. Stale rozwija swój warsztat pracy pogłębiając wiedzę, poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

 • Kurs z metody RR Weroniki Sherborne – I stopień

 • Kurs z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON – I stopień

 • Szkolenie + warsztat „Profil Psychoedukacyjny PEP-R”

 • Szkolenie „Autystyczne spektrum zaburzeń, jak pracować z dzieckiem”

 • Szkolenie „Grafomotoryka”

 • Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie oraz warsztat

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik arteterapii w pracy
  z osobami chorymi psychicznie i fizycznie

 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej”

 • Szkolenie praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem
  i Zespołem Aspergera

 • Warsztaty „Wykorzystanie elementów choreoterapii w pracy pedagoga”

 • PECS – I stopień (Pyramid Consultants)

 • Konferencja APS „Małe dziecko – tabu i mity” + warsztat „ASD – mity i fakty”

 • Szkolenie „Logorytmika”

 • Szkolenie z narzędzia VB-MAPP

 • „Motywacja fundamentem pracy z dzieckiem z autyzmem” 

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik arteterapii w pracy z osobami chorymi psychicznie i fizycznie

 • Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart 

 • „Od dźwięku do języka”- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem 

 • Udział w konferencji – Autyzm drogi do sukcesu 

 • Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych

 • Udział w XXII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 • Warsztat techniki SAZ w przygotowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do wprowadzenia w grupę rówieśniczą 

 

Prywatnie miłośniczka przede wszystkim Stosowanej Analizy Zachowania, wciąż zachwycona jej ogromnymi możliwościami i mnogością zastosowań, a także dobrego jedzenia, zwierząt i podróży.  

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za trening umiejętności jedzenia i pracę terapeutyczną metodą behawioralną z problemem wybiórczości pokarmowej.

 

 

Zapisy na zajęcia i więcej informacji pod nr tel:

664 – 276 – 818

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *