Szkoła Jedzenia

 Szkoła Jedzenia Fundacji Autismo w Warszawie to placówka dla dzieci z zaburzeniami karmienia, wybiórczością pokarmową i odmową jedzenia. Placówka oferuje interdyscyplinarną diagnozę i terapię prowadzoną przez dietetyka, psychologa, logopedę i terapeutę Integracji Sensorycznej. Oddziaływania naszych specjalistów są poprzedzone konsultacją z lekarzem pediatrą. Praca całego zespołu jest nadzorowana przez superwizora.

 

Każde Dziecko ma u nas opracowywany swój indywidualny program terapeutyczny stworzony na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej dziecka, wywiadu z rodzicami, a także naszych wewnętrznych diagnoz. Podczas procesu diagnostycznego, przydatne okazują się także nagrania video dziecka ze spożywania posiłku w domu.

 

Wyniki badań pokazują, że zaburzenia karmienia występują u 45% dzieci neurotypowych (bez deficytów), 80% dzieci z zaburzeniami rozwoju i nawet do 90% dzieci z autyzmem. Skala tego problemu oraz liczne prośby rodziców dzieci o pomoc, skłoniły nas do utworzenia pierwszej Szkoły Jedzenia Fundacji Autismo.

 

Jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że u dziecka występują zaburzenia karmienia?

 • wybiórczość pokarmowa (dziecko je posiłki tylko o określonej konsystencji/ kolorze/ czy marki),

 • podczas jedzenia pojawiają się odruchy wymiotne lub dziecko wymiotuje,

 • dziecko nie pozwala się nakarmić (odwraca głowę, płacze, staje się agresywne/autoagresywne, rzuca naczyniami z jedzeniem, wypluwa większość podawanego jedzenia),

 • unikanie wszystkich bodźców związanych z jedzeniem (łyżka, widelec, talerz, itd.)

 

Jakie wsparcie otrzymują Dzieci i ich Rodziny w ramach Szkoły Jedzenia?

 • konsultacje dietetyczne, podczas których zostaje przeprowadzony wnikliwy wywiad żywieniowy jak i zdrowotny (w tym zapoznanie się w dotychczas wykonaną diagnostyką), zalecone nie tylko indywidualnie dobrane do potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne, ale również (w razie potrzeby) uzupełniająca diagnostyka;

 • diagnozę funkcji pokarmowych dziecka postawioną przez logopedę;

 • diagnozę w zakresie występujących u dziecka nadwrażliwości sensorycznych mogących wpływać na problem z jedzeniem u Dziecka;

 • terapię prowadzoną metodą behawioralną przez psychologa, obejmującą zajęcia adaptacyjne oraz terapię wybiórczości pokarmowej;

 • zalecenia do pracy rodziców z dzieckiem w domu.

   

​Pakiet podstawowy:

Pakiet podstawowy prowadzony w ramach Szkoły Jedzenia obejmuje 2 miesiące terapii dziecka, na które składa się: konsultacja wstępna z Rodzicami/Opiekunami (bez udziału Dziecka), konsultacja dietetyczna na początku programu oraz po pierwszym miesiącu; kosultacja z logopedą; konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej; zajęcia adaptacyjne z pschologiem odpowiedzialnym za prowadzenie dalszego treningu jedzenia metodą behawioralną; terapia z psychologiem w zakresie wybiórczości pokarmowej i innych problemów dotyczących jedzenia (16 godzin). Łącznie to 23 godziny w przeciągu dwóch miesięcy. 

Pakiet podstawowy kosztuje 2250 zł.

 

Pakiet rozszerzony:  

Pakiet rozszerzony w Szkole Jedzenia Fundacji Autismo oferuje poza wszystkimi oddziaływaniami wchodzącymi w skład pakietu podstawowego dodatkowe 8 spotkań z logopedą (30 min) i 8 spotkań terapeutą Integracji Sensorycznej (30 min). Łącznie to 31 godzin w przeciągu dwóch miesięcy.

Pakiet rozszerzony kosztuje 3500 zł.

 

Zespół Terapeutyczny Szkoły Jedzenia

Magister psychologii (Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny (PLTB). Absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki oraz stosowanej analizy zachowania. Przez kilka lat pracowała w jednym z wiodących w USA ośrodków zajmujących się dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi i behawioralnymi w Kennedy Krieger Institute w Baltimore gdzie zdobyła doświadczenia w pracy z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami karmienia. Aktualnie pracuje w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadząc terapię behawioralną w ramach interdyscyplinarnego zespołu opiekującego się dziećmi z zaburzeniami karmienia. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo pełni funkcję Superwizora Zespołu Terapeutycznego.

 

 

 

 

Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, gdyż na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu oraz autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych. Brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Wykładała podczas m.in. Sympozjum szkoleniowego „Nietypowe przyczyny trudnych zachowań u dzieci i młodzieży”, Konferencji Naukowej “Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, terapia, leczenie”, III Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Autyzm nie musi być wyrokiem- współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”, II Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Diagnoza to zaledwie początek- o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem”, I Międzynarodowej Konferencji “Leczenie dziecka z autyzmem-zintegrowane podejście”, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia”.

Prowadzi liczne warsztaty dla pedagogów, psychologów  oraz rodziców z zakresu: wprowadzania zmian w diecie dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, alergiami pokarmowymi, zdrowego żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolny.

Cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach np. „Najnowsze trendy w leczeniu żywieniowym alergii i nietolerancji pokarmowych”, „Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne”, „Problemy żywieniowe dzieci – spojrzenie lekarza i dietetyka”, „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym”. Praca jest jej największą pasją. W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo pełni funkcję dietetyka.

 

 

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, dyplomowany logopeda i psycholog. Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej, psychologicznej oraz problemami w karmieniu i wybiórczością pokarmowa u dzieci neurotypowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Współpracowała z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. 

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczna- motorycznym. 
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii. 
 • Terapia behawioralna 
 • Diagnoza i terapia wad wymowy 
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspargera 
 • Terapia neurobiologiczna 
 • Metody badania zagrożenia dysleksją 
 • Terapia ręki 
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu 
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania – prof.  J. Cieszyńskiej                      
 • Szkolenie Podstawowe PECS – The Picture Exchange Communication System 
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Jak uczyć, żeby nie szkodzić – praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym                                                
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych,słuchowych i motorycznych
 • Metody  wywoływania głosek 
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych 
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)   
 • Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii. 

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za diagnozę i terapię funkcji pokarmowych oraz zaburzeń sensorycznych.

 

 

 

Licencjonowany terapeuta behawioralny.

Prowadziła pod superwizją treningi jedzenia dla dzieci z autyzmem, które były oparte na zasadach stosowanej analizy zachowania i dotyczyły wybiórczości pokarmowej, estetyki jedzenia oraz przestrzegania zasad przy stole. Ukończyła również szkolenie z treningu jedzenia prowadzonego przez międzynarodowego analityka zachowania. 

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku i specjalności: psychologia kliniczna dziecka oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jeden semestr psychologii studiowała w Wielkiej Brytanii w University of Winchester. Ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Pracowała i pracuje w ośrodku behawioralnym pod stałą superwizją. Jest w trakcie zdobywania licencji międzynarodowego analityka zachowania (BCBA). Już na studiach pracowała z dziećmi z różnych środowisk i z różnymi problemami. Prowadziła również badania dotyczące dzieci z ADHD. Obecnie pracuje z dziećmi z autyzmem jako psycholog oraz terapeuta w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Ukończyła liczne szkolenia oraz była słuchaczem podczas konferencji:

 • XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB (w tym w warsztat: Terapia osób z mutyzmem wybiórczym prowadzonym przez dr Monikę Zielińską),

 • konferencja „Autyzm – drogi do sukcesu”; Fundacja Scolar.

 • konferencja szkoleniowa VB-MPP- Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, dr Mark Sundberg,

 • konferencja w Krakowie „Autyzm – od nauki do praktyki”, organizator UJ,

 • XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB „Kliniczny kontekst analizy zachowania –trzy fale terapii behawioralnej”,

 • organizator oraz uczestnik Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Diagnoza i terapia ADHD” (Koło Naukowe),

 • Konferencja Trzech Sekcji „Granice psychopatologii, granice psychoterapii”,

 • IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB „Zaburzenia rozwoju

  z perspektywy analizy Zachowania i psychiatrii dziecięcej”, które odbywało się w Warszawie,

 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,

 • szkolenie „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” 

 • szkolenie „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” 

 • szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,

 • szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz.1. 

Poza pracą uwielbia tańczyć i relaksować się podczas gotowania.

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za trening umiejętności jedzenia i pracę terapeutyczną metodą behawioralną z problemem wybiórczości pokarmowej.

 

 

 

Licencjonowany terapeuta behawioralny

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, a także studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz Stosowana Analiza Zachowania.  Pod koniec studiów magisterskich rozpoczęła szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania, w drodze do zdobycia tytułu certyfikowanego terapeuty behawioralnego. Odbyła  staże w placówkach behawioralnych oraz pracę pod superwizją. 

W ramach pracy zawodowej, z bardzo dużym powodzeniem współprowadziła treningi jedzenia (pod superwizją certyfikowanego analityka zachowania) dla dzieci z autyzmem, według zasad Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzone treningi dotyczyły wybiórczości pokarmowej oraz nauki zasad estetycznego spożywania posiłków. Ukończyła również certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej szkolenie z „Treningu jedzenia” prowadzone przez certyfikowanego analityka zachowania.

Odbyła liczne praktyki i staże w Przedszkolach i Szkołach Specjalnych oraz Integracyjnych. Od ukończenia studiów pracuje z dziećmi z autyzmem, w wieku przedszkolnym, w oparciu o standardy Stosowanej Analizy Zachowania. Stale rozwija swój warsztat pracy pogłębiając wiedzę, poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

 • Kurs z metody RR Weroniki Sherborne – I stopień

 • Kurs z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON – I stopień

 • Szkolenie + warsztat „Profil Psychoedukacyjny PEP-R”

 • Szkolenie „Autystyczne spektrum zaburzeń, jak pracować z dzieckiem”

 • Szkolenie „Grafomotoryka”

 • Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie oraz warsztat

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik arteterapii w pracy
  z osobami chorymi psychicznie i fizycznie

 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej”

 • Szkolenie praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem
  i Zespołem Aspergera

 • Warsztaty „Wykorzystanie elementów choreoterapii w pracy pedagoga”

 • PECS – I stopień (Pyramid Consultants)

 • Konferencja APS „Małe dziecko – tabu i mity” + warsztat „ASD – mity i fakty”

 • Szkolenie „Logorytmika”

 • Szkolenie z narzędzia VB-MAPP

 • „Motywacja fundamentem pracy z dzieckiem z autyzmem” 

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik arteterapii w pracy z osobami chorymi psychicznie i fizycznie

 • Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart 

 • „Od dźwięku do języka”- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem 

 • Udział w konferencji – Autyzm drogi do sukcesu 

 • Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych

 • Udział w XXII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 • Warsztat techniki SAZ w przygotowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do wprowadzenia w grupę rówieśniczą 

 

Prywatnie miłośniczka przede wszystkim Stosowanej Analizy Zachowania, wciąż zachwycona jej ogromnymi możliwościami i mnogością zastosowań, a także dobrego jedzenia, zwierząt i podróży.  

W Szkole Jedzenia Fundacji Autismo odpowiada za trening umiejętności jedzenia i pracę terapeutyczną metodą behawioralną z problemem wybiórczości pokarmowej.

 

 

Zapisy na zajęcia i więcej informacji pod nr tel:

664 – 276 – 818

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *