Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Warszawie

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo

 

 

Wybór miejsca terapii dziecka, które zapewni mu najlepsze możliwości rozwoju to dla wielu rodziców bardzo trudna decyzja. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo to placówka w pełni dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Ma ona kilka założeń, które odróżniają ją od innych form edukacyjnych.

Oryginalność i przewaga Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Autismo polega na tym, że jest to pierwsza w Polsce placówka wychowania przedszkolnego dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 9 lat (kiedy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny) łącząca w sobie zalety przedszkola terapeutycznego i integracyjnego.

Przede wszystkim, dzieci objęte naszą opieką mają zwiększoną ilość indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz realizują wyjątkowo bogaty program grupowych form wspierania rozwoju. Intensywna terapia połączona jest z wieloaspektowym programem rozwijania umiejętności społecznych, którego jednym z elementów są wizyty w sąsiednim przedszkolu i zabawa z rówieśnikami bez problemów rozwojowych, co daje dzieciom możliwość nauki oraz pracy w grupie dzieci neurotypowych (bez zaburzeń).

W prowadzonym przez nas procesie edukacyjnym wykorzystujemy pedagogikę przeżyć. Dzieci przez cały rok (z pewnymi wyjątkami) przebywają w środowisku naturalnym oraz lokalnym i to w nim znajdują inspirację do zabaw i nauki. Każdy z wychowanków naszej placówki realizuje swój indywidualny program terapii, który uwzględnia jego mocne i słabsze strony. Dzieci realizują także dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości podstawę programową MEN.

 

 

Rodzice otrzymują od nas wsparcie w zakresie sposobów postępowania z dzieckiem oraz regularnie zapoznają się z wynikami ewaluacji postępów dziecka z terapii w placówce. Nasz model pracy zakłada też uczenie rodziny dziecka strategii rozwiązywania problemów pojawiających się podczas wychowywania dziecka ze spektrum autyzmu. Już w 1973 r. Ivar Lovas wykazał w swoich badaniach, że tylko te dzieci przenosiły swoje umiejętności z zajęć terapeutycznych do środowiska domowego, których rodzice zostali przygotowani do terapeutycznego postępowania. Bliska współpraca i wymiana informacji między naszym zespołem terapeutycznym a rodzicami dziecka jest dla nas jednym z kluczowych elementów pracy.

Punkt jest zarejestrowaną placówką oświatową wpisaną do rejestru placówek oświatowych, prowadzonego przez m. st. Warszawa i znajduje się pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


 

Misja

Naszą misją jest pomoc współpracującym z nami rodzinom w odnoszeniu małych i większych sukcesów na polu wychowania i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu. Staramy się zrozumieć ich potrzeby oraz pomagamy im przenosić ich wizję życia w rzeczywistość. Nasz Punkt Przedszkolny jest wyjściem naprzeciw problemom rodzin dzieci z autyzmem. Program oraz sposób organizacji pracy jest odpowiedzią na najczęstsze problemy rodzin dzieci ze spektrum. Wybrać placówkę terapeutyczną czy integracyjną? Jedna będzie lepiej stymulować rozwój dziecka, druga przygotuje je bardziej do obcowania w grupie. Nasz program Punktu Przedszkolnego pozwala wspierać oba te elementy jednocześnie. Dzięki temu mamy też większą od innych możliwość indywidualizacji podejścia do dziecka. Jak zapewnić dziecku terapię przy ograniczonych dochodach? Nasz Punkt Przedszkolny nie pobiera od rodziców opłat za czesne przy pobycie do 5-ciu godzin dziennie. W ten sposób, chcemy zapewnić dostęp do specjalistycznych metod terapeutycznych dzieciom i ich bliskim bez względu na to jakie dochody osiąga rodzina. Równe szanse edukacyjne mają dla nas ogromne znaczenie. Dzieci nie muszą mieć słabszego startu nawet przy ograniczonych dochodach swoich rodziców. Wspierać edukację w przedszkolu godzinami terapeutycznymi wykupionymi prywatnie? Wychowankowie naszego Punktu Przedszkolnego każdego dnia realizują 3 godziny terapii indywidualnej. Mają dostęp do codziennej terapii z psychologiem, logopedą, terapeutą SI (będącym jednocześnie fizjoteraputą). Poza tym uczestniczą w wyjątkowo obszernym wachlarzu dodatkowych i bezpłatnych zajęć grupowych. Rodzice podopiecznych naszej placówki nie muszą wykupywać dodatkowych godzin terapii ani u nas, ani gdzie indziej. Dzięki temu, dzieci nie są przemęczone i zmuszane do wyjazdów w popołudniowych godzinach na zajęcia, które uzupełniają program terapii realizowany w przedszkolu. Dodatkowo rodzice oszczędzają pieniądze, które w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością zawsze wiadomo na co spożytkować. Co robić z dzieckiem w domu, żeby chciało współpracować, tak jak w przedszkolu? Dzieci chętnie wykonują polecenia terapeutów, ponieważ Ci doskonale znają sposoby motywowania wychowanków do podjęcia wysiłku oraz strategie postępowania w przypadku oporu dziecka do współpracy. Terapia z placówce pozwala dzieciom wykształcić nowe umiejętności i przyzwyczajenia dzięki wiedzy doświadczeniu profesjonalistów. Te same umiejętności dziecko powinno przenieść jednak do środowiska domowego, co okazuje się trudne dla wielu rodziców. Dzięki naszemu systemowi współpracy oraz monitoringowi placówki, każdy rodzic otrzyma wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące najważniejszego etapu terapii – przeniesienia umiejętności do środowiska domowego.

 

Dobro dziecka i jego rodziny jest dla nas najważniejsze. Zawsze jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań. Dla nas nie ma problemów a jedynie wyzwania, które trzeba przeanalizować i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

 

Kontakt z przyrodą

Punkt Przedszkolny we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego stwarza dla dzieci przestrzeń nazywaną ogrodem sensorycznym. Ogród terapeutyczny Fundacji Autismo to pierwsze takie miejsce w Warszawie. Ogród jest zupełnie inny od plastikowych placów zabaw pokrytych sztuczną nawierzchnią. W ogrodzie sensorycznym dzieci mają możliwość uczestniczenia w procesie integracji sensorycznej w środowisku naturalnym. Każdy ze zmysłów otrzyma tutaj odpowiednią liczbę wrażeń, które dziecko będzie mogło powiązać z konkretnymi zjawiskami i obiektami znajdującymi się w naturze.

 

 

Przyroda jest tutaj traktowana jako bardzo istotny element całej pracy terapeutycznej – jako dodatkowy nauczyciel i motywator. To, co wdrażamy, to wychowanie poprzez i dzięki naturze oraz wykorzystanie pozytywnego wpływu przyrody na cały organizm człowieka. Zabawy i ćwiczenia w grupie podczas pobytu w takim miejscu uczą zachowań prospołecznych – dziecko podporządkowuje się obowiązującym normom i zasadom.

Dziecko bez wysiłku czy specjalnych „programów” doświadcza całego bogactwa wrażeń sensorycznych z zakresu zmysłu wzroku, węchu, słuchu, dotyku, smaku czy równowagi. W planie zajęć edukacyjnych wykorzystuje się różnorodność natury: dźwięków i odgłosów (np. szelest i kolor liści, świergot ptaków, dźwięki ulewy czy wiatru szumiącego między drzewami, plusk wody), faktur (włochatych roślin, ostrych szyszek, kolczastych krzewów czy łupin kasztanów, miękkiego mchu, uginającej się trawy, suchych liści), zapachów (ziół, kwitnących owoców, kwiatów), zmiennej temperatury powietrza (chłód poranka, wilgotność mgły, upał południa, chłód cienia, ciepło lata i chłód zimy).

Podczas pobytów w naturze dzieci uczą się zagadnień wynikających z edukacji przedszkolnej – tego, że przyroda jest cykliczna. Pory roku, rytm dnia i nocy, rytm tygodnia – w przyrodzie zjawiska powtarzają się. Ta cykliczność, przewidywalność, rytm są autentyczną podstawą pracy wychowawczej. I dają świetne rezultaty wychowawcze!

Zastosowanie takiego sposobu nauczania zwiększa zaangażowanie dziecka w zajęcia, poprawia koncentrację uwagi na wykonywanych czynnościach a tym samym przyczynia się do wzrostu efektywności zajęć terapeutycznych. Ponad to, stanowi dla dzieci prawdziwą przyjemność a nie obowiązek.

Kontakt z przyrodą to również obcowanie ze zwierzętami, które często okazują się być największym motywatorem wywołującym ogromne zainteresowanie. Program Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Autismo zakłada regularne zajęcia z dogoterapii (terapia z udziałem psa), z hipoterapii (terapia z udziałem konia), z alpakoterapii (terapia z udziałem alpaki), czy wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych. W sezonie zimowym elementem dnia dzieci jest także dokarmianie ptaków w naszym ogrodzie.

 

 

Integracja i rozwój społeczny

Okres edukacji przedszkolnej jest dla dziecka najważniejszym etapem w nabywaniu kompetencji społecznych. Dziecko intensywnie poznaje najbliższy świat poprzez samodzielne obserwacje i komunikaty osób z otoczenia. W tym okresie uczy się nawiązywania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, a także zdobywa umiejętności, które bardzo ułatwią przyszłą naukę w szkole.
 

Cała idea wychowania w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji Autismo nastawiona jest na nabycie kompetencji społecznych przez dzieci, które umożliwią im satysfakcjonujące relacje rodzinne, koleżeńskie a później dojrzałe funkcjonowanie w innych wspólnotach i grupach. Uczymy naszych wychowanków odpowiedzialności za siebie, dostrzegania potrzeb innych, wspólnej zabawy, współpracy podczas wykonywania różnorodnych prac oraz zasad życia w społeczeństwie.

Nasi wychowankowie realizują wieloaspektowy program wspierania ich umiejętności społecznych. Indywidualne treningi kompetencji społecznych polegają na terapii w systemie 1:1 – jeden terapeuta prowadzi zajęcia indywidualne z dzieckiem. W ten sposób terapeuta może prawidłowo określić deficyty i nadmiary dziecka w tym obszarze oraz precyzyjnie określić działania i potrzeby swojego podopiecznego. Dziecko znacznie szybciej przyswoi sobie umiejętności społeczne ćwicząc i przyswajając je sobie najpierw z terapeutą. Następnym etapem tej nauki będzie sukcesywne przyswajanie innych umiejętności, które potem dziecko uczy się wykorzystywać w relacji z kolegą (co jest zdecydowanie trudniejszą umiejętnością, niż relacja z terapeutą).

Rodzinne treningi kompetencji społecznych to zajęcia, w których biorą udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Pracują oni pod okiem terapeuty, który razem z rodzicami wychowanka analizuje problemy w obszarze komunikacji i postaw rodzicielskich. Poprzez ustalone sposoby zachowania się względem dziecka i zabaw z nim, eliminowane są problemy w sferze interakcji społecznych, sposobów porozumiewania się i współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami danej rodziny. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych, z wymaganiami stawianymi im przez rodziców a rodzice podnoszą swoje kompetencje wychowawcze, uczą się jak porozumiewać się ze swoimi dziećmi oraz jak uczyć swoje dziecko wchodzenia w odpowiedni sposób w relacje społeczne.

Nasi podopieczni uczestniczą również w zajęciach w małej grupie. Pozwala to odnaleźć dziecku jego miejsce w grupie, kształtuje poczucie wspólnoty, umiejętności wzajemnego słuchania, dostrzegania potrzeb własnych i innych dzieci. W naturalny sposób uczy rozwiązywania konfliktów, współpracy, wyrażania emocji własnych i odczytywania emocji innych dzieci. Dzięki takiej formie zajęć dzieci same zaczynają inicjować między sobą zabawę, w której pomaga im terapeuta. Dzieci z autyzmem szczególnie potrzebują wspólnoty, w której jest miejsce na ich autonomię. Z tego powodu dużą rolę w takich zajęciach odgrywa doświadczony moderator, który w odpowiedni sposób pokieruje grupą zapewniając dzieciom pewną dozę swobody i niezależności. W naszym punkcie przedszkolnym kompetencje społeczne mogą się rozwijać na wiele konkretnych sposobów: poprzez wspólną naukę, gry i zabawy czy inne dziecięce aktywności, wspólne spożywanie posiłków, sprzątanie, organizowanie teatrzyków, udział w obchodach świąt (również osobistych, jak np. urodziny), czekanie na swoją kolej, czy przez przydzielanie każdemu zadań i obowiązków.

 

 

Wychowankowie naszego Punktu Przedszkolnego uczęszczają również na zajęcia integracyjne do sąsiedniego przedszkola, w którym mają możliwość zabawy i budowania relacji ze swoimi rówieśnikami bez zaburzeń rozwojowych. Wprowadzone przez nas rozwiązanie ma na celu połączenie zalet placówki terapeutycznej, która zapewnia dzieciom dużą ilość godzin zajęć rewalidacyjnych z placówką integracyjną, gdzie dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poznawczych i społecznych w otoczeniu rówieśników. Dla dzieci połączenie tych dwóch elementów jest bardzo ważne, ponieważ ułatwi im w przyszłości edukację w szkole integracyjnej lub masowej.

 

 

Rozwój poznawczy/intelektualny – grupowe zajęcia edukacyjne

Grupowe zajęcia edukacyjne są u nas realizowane z zastosowaniem Metody Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej. Zajęcia te są prowadzone przez oligofrenopedagoga, natomiast dzieci otrzymują pomoc także od nauczycieli wspierających. Koncentrowanie się na poleceniach jednej osoby kierowanych do całej grupy przygotowuje dzieci do późniejszej nauki w szkole. Metoda Ośrodków Pracy zakłada dwa cele: edukacyjny oraz rewalidacyjny. Nie uczy konkretnych przedmiotów i zagadnień, ale pozwala dziecku niepełnosprawnemu na przyswojenie podstawowej wiedzy o świecie: uczy obserwacji, myślenia, rozumowania, wyciągania wniosków. Przekazuje dzieciom zagadnienia przyrodnicze, społeczne, kulturowe, ale nie na podstawie wykładów, lecz obserwacji i przykładów z życia codziennego. Jest nauczaniem zintegrowanym, pokazującym wiele aspektów i łączącym je w całość, pozwalającą zrozumieć dziecku otaczającą go rzeczywistość. W metodzie Grzegorzewskiej również nie istnieje podział na przedmioty, a ich treści przekazywane są równocześnie i niejako naturalnie podczas omawiania ogólnych zagadnień. Nauczanie prowadzone Metodą Ośrodków Pracy ma stały schemat, pozwalający na poruszanie się w obszarze różnych tematów i problemów.

 

 

Rozwój poznawczy/intelektualny – indywidualna terapia edukacyjna

Indywidualna terapia edukacyjna to zajęcia polegające na realizowaniu ćwiczeń terapeutyczno-edukacyjnych wg sfer rozwojowych: naśladowanie, percepcja (wzrokowa, słuchowa, dotykowa), motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętności przedszkolne, wiedza ogólna, komunikacja, umiejętności społeczne i samoobsługa. Terapia ta jest jedną z najważniejszych form udzielania wsparcia dzieciom z autyzmem, ponieważ pozwala ona wyrównać opóźnienia rozwojowe względem rówieśników oraz przyswoić umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku.

 

 

Charakteryzuje się o wiele większą efektywnością dzięki 100% uwadze terapeuty poświęconej jednemu dziecku. Ponad to, podczas terapii w systemie 1:1 dziecko jest w stanie lepiej koncentrować swoją uwagę, ponieważ nie towarzyszy mu tyle bodźców rozpraszających jak w trakcie zajęć grupowych. W naszej placówce dzieci uczestniczą w dużej ilości zajęć indywidualnych – nie tylko typowo edukacyjnych. Dzieci biorą też udział w indywidualnej logopedii, czy Integracji Sensorycznej/fizjoterapii. Tak duża liczba zajęć indywidualnych wynika z potrzeb jakie mają dzieci z autyzmem. Wdrożenie dziecka do zajęć grupowych jest dużo szybsze i łatwiejsze jeśli dziecko zdobędzie niezbędne do tego umiejętności podczas terapii indywidualnej. Indywidualna forma zajęć edukacyjnych może nie tylko skutecznie minimalizować i kompensować występujące u dziecka problemy rozwojowe, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Indywidualna terapia edukacyjna jest w naszej placówce prowadzona z wykorzystaniem terapii behawioralnej, w oparciu o wprowadzenie systemu nagród zwiększających motywację dziecka do nauki. Dziecko wykonuje zadania wskazane przez terapeutę, który nagradza dziecko za prawidłowe wykonanie pracy lub za same starania. Dzieci są nagradzane również za właściwe zachowanie czy zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń. Terapia behawioralna jest jedną z podstawowych metod edukacyjnych umożliwiających wypracowanie systemu kontaktu i nawiązania współpracy pomiędzy dzieckiem a terapeutą. Jest to doskonały sposób do nadania struktury czynnościom dziecka i pokazania tego, co w danej chwili dziecko powinno zrobić, by zareagować w prawidłowy sposób. Bez wypracowania umiejętności współdziałania z terapeutą i tworzenia wspólnego pola uwagi oraz wykonywania na polecenie czynności celowych nie można oczekiwać od dziecka postępów edukacyjnych.

 

Powyższe zajęcia są realizowane wg indywidualnego programu, który zawiera ćwiczenia usprawniające każdą ze sfer funkcjonowania. Przeznaczone są dla dzieci na różnym poziomie rozwojowym. Udział w takiej terapii jest wskazany dla dzieci rozpoczynających terapię jak i dzieci, które posiadają już wiele umiejętności rozwojowych i przedszkolnych. Terapia ta, pozwala także na kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań wpływających korzystnie na współpracę dziecka z terapeutą, rodzicami i otoczeniem.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny posiada w swoim zespole psychologa klinicznego, który ukończył studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania. Stosowana Analiza Zachowania (SAZ/ABA) jest nauką, która daje podstawy teoretyczno-praktyczne terapii behawioralnej. Wykorzystuje ona prawa uczenia się. Taki kierunek studiów bardzo dobrze przygotowuje terapeutów do pracy metodą behawioralną z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami rozwoju czy zachowania, wyposażając specjalistów w konkretne strategie nauki czy eliminacji zachowań trudnych.

 

Rozwój umiejętności ruchowych

W Polsce 30% dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych jest zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa (skoliozą), a prawie 70% dzieci ma stwierdzoną asymetrię (różnicę pomiędzy wysokościami barków i łopatek). Ruch ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę jego ścisły związek z rozwojem języka i procesem zwiększania się zasobu słownictwa dzieci.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo śmiało wykorzystuje tę naturalną właściwość i potrzebę maluchów. U nas umożliwia się dzieciom wszechstronny ruch, a natura i dodatkowe formy zajęć same stwarzają okazję do kształtowania świadomości własnego ciała.

 

 

Szczególnie dzieci z deficytami rozwoju, które spędzają więcej czasu na tzw. zajęciach „stolikowych” powinny mieć zapewnioną możliwość rozwoju ruchowego. Praca „stolikowa” ogranicza dzieciom możliwość rozładowania energii. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny poza zajęciami i zabawą w ogrodzie sensorycznym, dogo-, hipo- i alpakoterapią oferuje dzieciom także hydroterapię metodą Halliwick. Zajęcia na basenie dają dzieciom możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, rozwoju motorycznego oraz rozładowania potrzeby aktywności ruchowej. Wpływa to pozytywnie na zmniejszenie się ilości niektórych zachowań niepożądanych oraz sferę emocjonalną dziecka.

 

 

W naszej placówce dzieci uczestniczą również w codziennych zajęciach z terapeutą Integracji Sensorycznej, który jest także fizjoterapeutą. Integracja Sensoryczna pozwala dzieciom regulować nieprawidłowo funcjonujące zmysły, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, kształtować prawidłowe napięcie mięśniowe czy korygować nieprawidłową postawę. W ramach Integracji Sensorycznej dzieci mogą u nas korzystać także z terapii w sali doświadczania świata. Sala ta, to miejsce, w którym za pomocą szerokiego wyboru środków oddziaływania na zmysły można aktywnie wypoczywać oraz przeprowadzać różne formy terapii. Można to osiągnąć dzięki specjalnym efektom audiowizualnym, doświadczeniom z użyciem materiałów o różnej fakturze i kolorystyce, elementom wibrującym i zestawom do terapii muzycznej w wielu wariantach. Różnorodność elementów budzi stałe zainteresowanie dziecka, przez co stwarza olbrzymie możliwości prowadzonej efektywnie terapii.

 

 

Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci

Mowa i komunikacja to podstawowe narzędzia umożliwiające dziecku kontaktowanie się ze światem. W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu jest bardzo często zaburzona. W naszej placówce, każdy z wychowanków uczestniczy w codziennych zajęciach logopedycznych. Wprowadzenie codziennej logoterapii jest bezsprzecznie elementem wyróżniającym nas spośród innych placówek, gdzie dzieci uczestniczą w 1 lub 2 godzinach takich zajęć na tydzień. Codzienne zajęcia z logopedą pozwalają dzieciom szybciej nabywać nowe umiejętności komunikacyjne, które mają kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju i eliminacji zachowań trudnych wynikających z braku zrozumienia dziecka przez otoczenie. Zajęcia z logopedą mogą mieć kilka form w zależności od potrzeb dziecka. Elementem rozpoczynającym pracę logopedy z dzieckiem jest diagnoza logopedyczna, która polega na ocenie stopnia rozwoju mowy dziecka i obejmuje:

– badanie sprawności narządów artykulacyjnych

– orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej

– badanie słuchu fonemowego

– sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy

– badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej.

Terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych jest procesem długotrwałym, trudnym, wymagającym wielu ćwiczeń i powtórzeń. Zajęcia prowadzi się w systemie 1:1 w formie zabawowej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego. Terapia logopedyczna ma na celu przede wszystkim poprawę kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) dzieci z autyzmem.

 

 

W przypadku, gdy dzieci nie potrafią wypowiadać wystarczającej liczby dźwięków najważniejszym zadaniem logopedy jest dostarczenie dziecku narzędzi do komunikowania się. W takim przypadku logopeda może w porozumieniu z rodzicami zadecydować o wprowadzeniu komunikacji alternatywnej/wspomagającej. Komunikacja alternatywna/wspomagająca to metoda polegająca na nauce rekompensowania braku mowy czynnej mową zastępczą w postaci symboli, znaków, bitów, obrazków, czy gestów.

Terapia logopedyczna dzieci komunikujących się w ograniczonym zakresie ma na celu wywołanie mowy werbalnej, doskonalenie jej i rozwijanie, wzbogacanie słownictwa biernego (rozumienie) i czynnego (nadawanie), likwidację wad artykulacyjnych.
 

 

Ćwiczenie umiejętności praktycznych (dnia codziennego)

Ćwiczenia dnia codziennego odpowiadają naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest aktywne działanie. Polegają one na wielokrotnym powtarzaniu czynności pozwalających na wykształcenie odpowiednich umiejętności oraz nawyków do funkcjonowania w życiu codziennym.

Ćwiczenia dnia codziennego dotyczą podstawowej samoobsługi (rozbieranie się i ubieranie, mycie rąk, twarzy, zębów, wieszanie ubrań na wieszaku, składanie ubrań), odpinania i zapinania guzików, haftek, rzepów, zatrzasków, zamków, wiązanie sznurowadeł, przelewanie wody, obcowanie z innymi ludźmi (przywitania, pożegnania, składanie życzeń).

 

 

Podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym dziecko ma wiele okazji praktycznego działania: nakrywanie do stołu przed posiłkami, podlewanie kwiatów, ubieranie się i rozbieranie, zamiatanie podłogi po posiłku czy wycieranie stolika. Formy obcowania z innymi mogą przybrać postać rytuałów: powitanie i pożegnanie dzieci, wspólne spożywanie posiłków, dyżury i czynności dotyczące sali. Rytuały te, stają się nawykiem, a nawyki te lepiej przygotowują dzieci do samodzielnego życia w przyszłości.

 

 

Rozwój przez sztukę i kreatywne aktywności

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach z zakresu muzykoterapii, arteterapii oraz terapii posiadającej elementy zajęć teatralnych. Te formy zajęć dają dzieciom wiele przyjemności ale też są aktywnościami rozwijającymi predyspozycje naszych podopiecznych. Ponad to, stanowią świetne przygotowanie do późniejszej nauki szkolnej.


 

Monitoring

Jesteśmy dumni ze swojej pracy oraz pewni tego, że jest ona realizowana na najwyższym poziomie. Przed rodzicami naszych podopiecznych nie mamy nic do ukrycia. Z tego powodu z przyjemnością pokazujemy rodzicom jak czują się i pracują ich pociechy na naszych zajęciach. Monitoring jest możliwy dzięki inwestycji w wyposażenie każdej sali w kamery. Rodzice otrzymują swój indywidualny login i hasło do systemu. Każde połączenie jest szyfrowane, a każde zdarzenie (transmisja, logowanie, itp.) jest rejestrowane w logach systemowych. Nie ma takiej możliwości, aby ktoś nieuprawniony miał dostęp do obrazu z kamer. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo korzysta z najbardziej bezpiecznego i innowacyjnego systemu monitorowania zajęć w placówkach oświatowych. Monitoring umożliwia rodzicom obserwowanie swoich dzieci w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie – np. będąc w pracy mogą zalogować się do systemu i obserwować jak bawi się i pracuje ich dziecko.

 

Przynależność do grupy rodziców

Do naszej placówki, należą rodzice dzieci ze spektrum autyzmu, którym zależy na harmonijnym rozwoju swoich dzieci. Znajdziecie wśród nich osoby, które oczekują od placówki kompleksowego podejścia do rozwoju dziecka i bieżącej współpracy. To osoby, których dzieci mają przed sobą jeszcze wiele godzin indywidualnej terapii oraz rodzice dzieci, których umiejętności poznawcze i komunikacyjne są na wysokim poziomie. Niektórzy z nich są na początku swojej drogi przez wychowanie dziecka z autyzmem a inni korzystali z wielu propozycji przedszkoli, by zlecić realizację procesu terapii nam. Swoje sukcesy i problemy omawiają oni na spotkaniach organizowanych w naszej placówce, które stanowią nie tylko element grupy wsparcia ale i cenne źródło wymiany doświadczeń.

 

Co jeszcze?

Chcemy, by nasza placówka była punktem szczególnym na mapie Warszawy: miejscem, gdzie w przyjaznym otoczeniu dzieci będą poznawać świat i rozwijać swoje umiejętności. Zapraszamy do siedziby Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Autismo, gdzie nasi terapeuci i pedagodzy mogą kompleksowo pomóc i rozwiązać problemy każdego Małego Człowieka!
 

Zapraszamy do naszego Punktu Przedszkolnego zarówno dzieci wymagające intensywnego wsparcia terapeutycznego jak i dzieci posiadające większe umiejętności rozwojowe, które potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Każdy przedszkolak znajdzie u nas grupę adekwatną do swoich potrzeb rozwojowych!

 

Terapia i pobyt w przedszkolu są dla dzieci bezpłatne i opłacane środkami pochodzącymi z dotacji oświatowej przyznawanej na realizację orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice naszych wychowanków nie muszą też kupować dziecku wyprawki w formie pomocy plastycznych czy materiałów edukacyjnych. Dziecko musi jedynie przynieść z domu obuwie i odzież na zmianę oraz podstawowe artykuły higieniczne. 

 

Godziny pracy

Punkt Przedszkolny pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00. Dzieci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych między godziną 8:00 a 13:00 lub 11:00 a 16:00. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin przed zajęciami terapeutycznymi lub po nich.

 

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok, o ile są wolne miejsca. Aby zapisać dziecko do punktu przedszkolnego, należy umówić się na spotkanie z dyrekcją placówki i podpisać stosowne dokumenty zgłoszeniowe. Dzieci mogą realizować zajęcia terapeutyczne jeśli posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera. Kryterium wiekowym jest przedział dzieci od 2,5 r.ż. do 9 lat (w sytuacji odroczonego obowiązku szkolnego). 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *