Statut Fundacji

Statut Fundacji Autismo
1.Postanowienia ogólne
1.1.Fundacja ustanowiona jest przez Andrzeja Kaczyńskiego aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2016 roku, sporządzonym przez Agnieszkę Genczelewską, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A Nr 7093/2016 i działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
1.2.Fundacja przyjęła nazwę „Autismo”
1.3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
1.4.Siedzibą fundacji jest Warszawa
1.5.Fundacja może tworzyć biura regionalne i zakłady.
1.6.Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1.7.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
1.8.Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej wyłącznie na cel pokrycia kosztów działania Fundacji.
1.9.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.
2.Cele fundacji „Autismo”
2.1.Celem Fundacji „Autismo” jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w stosunku do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Celem Fundacji jest:
2.1.1.Edukacja dzieci dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi
2.1.2.Edukacja dorosłych dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi
2.1.3.Terapia osób dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami umysłowymi
2.1.4.Organizowanie i prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych dla rodzin osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi dotyczącymi pomocy tym osobom
2.1.5.Prowadzenie dla osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi środowiskowych domów opieki.
2.1.6.Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych wśród rodzin, których członkowie, w szczególności dzieci, dotknięte zostały autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi
2.1.7.Propagowanie wiedzy i wspieranie rozwoju nauki w zakresie autyzmu oraz innych upośledzeń umysłowych.
2.2.Powyższe cele będą realizowane poprzez:
2.2.1.Prowadzenie działalności szkolnej i przedszkolnej dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.
2.2.2.Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami prywatnymi oraz państwowymi w Polsce i poza granicami, w tym z uczelniami oraz instytutami naukowymi.
2.2.3.Prowadzenie działalności wydawniczej
2.2.4.Prowadzenie szkoleń, w tym studiów podyplomowych
2.2.5.Prowadzenie badań naukowych, działalności doradczej, profilaktycznej oraz rehabilitacyjnej
2.2.6.Organizowanie sympozjów oraz konferencji naukowych
2.2.7.Inicjowanie powstawania innych organizacji oraz inicjatyw, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji
2.2.8. Wskazana wyżej działalność jest finansowana przez Fundację Autismo.
3.Organy Fundacji
3.1.1.Organem Fundacji jest Zarząd.
3.2. [Zarząd]
3.2.1.Skład Zarządu, w tym Prezesa Fundacji, powołuje Fundator na czas nieokreślony.
3.2.2.Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby (Prezes Fundacji).
3.2.3.Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
3.2.4.Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora Fundacji.
3.2.5.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3.2.6.Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
3.2.7.Zarząd kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Zarząd jednoosobowy podejmuje decyzje.
3.2.8.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
4.Majątek Fundacji
4.1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez fundatorów w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych). Z czego 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą.
4.2.Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.
4.3.Dochodami Fundacji są:
4.3.1.darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
4.3.2.dotacje od osób prawnych,
4.3.3.dochody ze zbiórek (przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych),
4.3.4.dochody z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych.
4.3.5.odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
4.3.6.dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
4.4.Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celu Fundacji.
4.5.Dochody przyjmowane od podmiotów, które wyraziły wolę co do szczególnego ich przeznaczenia, mogą być użyte wyłącznie w zgodzie z tą wolą.
4.6.Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.
4.7.Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
4.8.Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
4.9.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne
4.10.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
4.11.Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4.12.Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5.Działalność gospodarcza
  1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
   – Wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
   – Usługi szkół podstawowych (85.20.1)
   – Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych (85.31.1)
   – Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
   – Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, pracowników służb społecznych oraz szkół wyższych (85.42.1);
   – Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (88.10.1);
   – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
   – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
6.Zmiana Statutu
6.1.Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
6.2.Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 
7.Postanowienia Końcowe
7.1.Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją
7.2.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
7.3.Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii fundatorów.
7.4.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
7.5.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii fundatorów, wskazując likwidatora Fundacji i podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.
7.6.Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
7.6.1.zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
7.6.2.wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
7.6.3.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
7.6.4.sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
7.6.5.ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
7.6.6.przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7.6.7.zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
7.6.8.wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.
7.7.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *